Publikationer

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 00
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Här kan ni hitta artiklar som våra jurister löpande skriver i olika branschtidningar.

Aktuellt

 • Orimliga utredningskrav vid tillståndsprövningar?, Stenkoll nr 3 2017

  2017-11-27

  En huvudregel vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken är att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska visa att de så kallade hänsynsreglerna iakttas. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska visa att den planerade verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt. 

  Artikeln är skriven av Senior Associate / Advokat Christian Härdgård.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Vem ansvarar för snöröjningen på bygget?, Byggfakta nr1, februari 2018

  2018-02-09

  Det är vintertid och somliga hoppas på snö. Men vem bär ansvaret för, och ska bekosta, snöröjningen på byggarbetsplatsen? Svaret varierar beroende på situation och relation. I denna artikel ska vi titta närmare på tre vanliga situationer där frågan kan uppkomma. 

  Artikel skriven av associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Tänk på konsultansvaret, Byggfakta nr 8, december 2017

  2017-12-14

  Tekniska konsulter har ofta nyckelroller i byggprojekt. De tar fram handlingar och gör utredningar som kan ha avgörande betydelse för slutproduktens utformning. Därmed är konsulterna också exponerade för stor risk. En felberäkning kan få stora konsekvenser och leda till betydande skadeståndsanspråk från beställaren. 

  Artikeln är skriven av Associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Västlänken och andra störande arbeten, Fastighetsfakta nr 4, december 2017

  2017-12-05

  Göteborg står inför ett stort infrastrukturprojekt - byggnationen av den järnvägstunnel som kallas Västlänken. Byggnationen, som beräknas pågå i 8-10 år, kommer att innebära en hel del störningar för boende och arbetande i närheten av tunnelns sträckning. 

   

  Artikeln är skriven av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • ÄTA-bestämmelser och ändringar i kontrakt krockar, Upphandling24, november 2017

  2017-11-28

  Ett område inom vilket ändringsbestämmelserna i LOU/LUF har kommit att diskuterats flitigt är entreprenadrätten och då hur dessa nya bestämmelser förhåller sig till bestämmelserna om ÄTA i entreprenadkontrakt, skriver Christian Härdgård och Martin Bogg, Delphi.

   

  Läs hela artikeln här >>>

  Stäng
 • Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten, Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

  2017-11-23

  I den absoluta majoriteten av immaterial- och marknadsrättsliga mål yrkar käranden förbud för svaranden att förfoga över en intrångsvara eller -tjänst eller att framföra vissa marknadsföringspåståenden. När marknadsdomstolen nu ersatts av Patent- och Marknadsdomstolarna där marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål kan kumuleras kommer dessa domstolar återkommande att ställas inför frågan hur ett förbud bör formuleras liksom om det är någon skillnad mellan hur ett förbud utformas på marknads- respektive immaterialrättslig grund. 

  Advokat Henrik Bengtsson har bidragit med en artikel i minnesskriften till Marknads domstolen - Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971–2016. I artikeln går Henrik Bengtsson utifrån immaterial- och marknadsrättslig praxis igenom principerna för hur förbud bör utformas inom immaterial- och marknadsrätten.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Principen om ne bis in idem i konkurrensrätten, Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

  2017-11-23

  I ett beslut från april 2015 avseende en talan om konkurrensskadeavgift mot Swedavia AB (publ.) fick Marknadsdomstolen anledning att ta ställning till frågan om prinicpen ne bis in idem i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll gör sig gällande - dvs. att det inte är möjligt att döma ut dubbla straffsanktioner.

  Advokat Elisabeth Eklund har bidragit med en artikel i minnesskriften till Marknads domstolen - Amici Curiae Marknadsdomstolen1971–2016. I artikeln redogör Elisabeth Eklund för Principen om ne bis in idem i konkurrensrätten, dvs. om artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggs­protokoll - att det inte är möjligt att döma ut dubbla straff­sanktioner-  har ansetts tillämplig i Marknadsdomstolens respektive EU-domstolens konkurrensrättsliga praxis.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Alla leverantörer har inte rätt få en upphandling överprövad, Upphandling24 november 2017

  2017-11-21

  Christian Härdgård och Martin Bogg, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som klargör vilka leverantörer som kan överpröva en upphandling.

  Läs hela atrikeln här >>

  Stäng
 • CSR-krav i offentlig upphandling, Upphandlingsrättslig tidskrift nr 4, 2017

  2017-11-11

  CSR - eller Corporate Social Resposibility - kan översättas till "företags sociala ansvar" på svenska. Men vad innebär egentligen detta begrepp? Och vad har det med offentlig upphandling att göra?

  CSR - eller Corporate Social Resposibility - kan översättas till "företags sociala ansvar" på svenska. Men vad innebär egentligen detta begrepp? Och vad har det med offentlig upphandling att göra?

  Artikeln är skriven av Senior Associate / Advokat Sara-Li Olovsson.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Är det klart snart? Byggfakta, oktober 2017

  2017-10-26

  Förseningar i byggprojekt är en vanlig företeelse. Orsakerna kan vara många men konsekvensen är alltid merkostnader för inblandade aktörer. Hur ska man agera för att på bästa sätt ta tillvara sina intressen i en förseningssituation? Det är en fråga som branschens samtliga aktörer bör kunna svara på.

  Artikel skriven av Associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng