Publikationer

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 00
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Här kan ni hitta artiklar som våra jurister löpande skriver i olika branschtidningar.

Aktuellt

 • Beviljad eftergift hos KKV förhindrar uteslutning?, Upphandling 24 augusti 2017

  2017-08-07

  Både Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek gick i juni ut med beskedet att företag som har beviljats eftergift efter att ha kontaktat Konkurrensverket för att avslöja sin medverkan i en kartell inte bör uteslutas från att delta i upphandlingar. Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Delphi, ifrågasätter hur uttalandena stämmer överens med den slutliga utformningen av 2016 års LOU.

   

  För att komma till artikeln klicka här >>

  Stäng
 • Är det klart snart? Byggfakta, oktober 2017

  2017-10-26

  Förseningar i byggprojekt är en vanlig företeelse. Orsakerna kan vara många men konsekvensen är alltid merkostnader för inblandade aktörer. Hur ska man agera för att på bästa sätt ta tillvara sina intressen i en förseningssituation? Det är en fråga som branschens samtliga aktörer bör kunna svara på.

  Artikel skriven av Associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Styrelseansvar i bostadsrättsföreningar, Fastighetsfakta nr 3, 2017

  2017-09-29

  Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag, vilket innebär ett ansvar i förhållande till föreningen. Utöver det uppenbara ansvaret som följer av att förvalta medlemmarnas hem och investering bär varje styrelseledamot ett potentiellt skadeståndsansvar gentemot föreningen. Skadestånd aktualiseras när ledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen vid fullgörandet av styrelseuppdraget. Artikel skriven av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Betalningsansvar för förfarandekostnaderna vid flerpartsskiljeförfaranden, Svensk Juristtidning 2017, s.191

  2017-08-29

  Våren 2015 presenterade Skiljeförfarandeutredningen sitt betänkande ”Översyn av lagen om skiljeförfarande” (SOU 2015:37). Detta innehåller bl.a. förslag om att det ska införas bestämmelser i lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) i syfte att göra lagen mer anpassad för s.k. flerpartsskiljeförfaranden. Enligt 37 § LSF har parterna i ett skiljeförfarande ett solidariskt betalningsansvar för ersättningen till skiljenämnden (i artikeln benämnt ”förfarandekostnaderna”). Detta kan ge upphov till särskilda problem i flerpartsskiljeförfaranden. Vi anser att problemen riskerar att minska parters benägenhet att inleda sådana förfaranden och att bestämmelsen bör tas bort ur den reviderade lagen. 

   

  För att läsa hela artikeln klicka här>>

  Stäng
 • Risk för skadeavgift ger inte upphandlare klagorätt, Upphandling 24 augusti 2017

  2017-08-11

  Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Advokatfirman Delphi, refererar två nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen gällande klagorätt i mål om offentlig upphandling.

   

  För att komma till artikeln klicka här >>

  Stäng
 • Vad innebär Dataskyddsförordningen i fråga om personuppgiftsombudets roll?

  2017-05-22

  Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller en mängd regleringar som innebär att företag och organisationer behöver inventera sin personuppgiftsbehandling och utveckla nya rutiner för att få kontroll över behandlingen. Men hur förändras personuppgiftsombudets roll under GDPR, förutom att ansvarspositionen enligt GDPR benämns ”dataskyddsombud” i stället för PULs begrepp ”personuppgiftsombud”? Kort sagt innebär förändringarna att dataskyddsombudet får en viktigare roll än tidigare.

 • Misskötsamma grannar, Fastighetsfakta, nr 2 2017

  2017-05-17

  Det är inte ovaligt att en medlem i en bostadsrättsförening missköter sig gentemot föreningen eller i relation med övriga medlemmar. Det finns verktyg för föreningen att bli av med en problemskapande medlem, och det kanske skarpaste verktyget är att säga upp medlemmen för avflyttning på grund av förverkande. Skrivet av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Kontorshyresjuridik - inför flytten, CityMark, nr 3 2017

  2017-05-01

  Inför flytt till en ny lokal finns det mycket kontorshyresgästen måste tänka på - passar den nya lokalen företagets verksamhet, är den lagom stor, är hyran rätt och går den att anpassa till förändringar i verksamheten eller antalet anställda? De flesta frågorna får besvaras med gissningar och osäkra prognoser, men det finns vissa saker en omlokaliserande kontorshyresgäst kan tänka särkilt på för att undvika problem med den nya lokalen. 

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Att avtala om hyran, Fastighetsfakta, nr 1 2017

  2017-04-04

  I lokalhyresavtal är det vanligt att hyran utgörs av en bashyra och vissa hyrestillägg. Det handlar ofta om tillägg för uppvärmning och el, men det kan även vara mer speciella tillägg såsom del av hyresgästens omsättning eller hyresgästens andel av vissa andra kostnader för drift och underhåll av huset.

  Den rättsliga ramen för hur hyran för lokaler får bestämmas utgörs av tvingande regler i hyreslagen, och ämnet har hamnat på tapeten på sistonde med anledning av ett avgörande från Svea hovrätt. Skrivet av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Nya lagen för visselblåsare är för svag, Svenska Dagbladet, 4 April 2017

  2017-04-02

  Sedan årsskiftet finns en ny lag för visselblåsare, men dessvärre ger lagen inte bättre förutsättningar för människor att faktiskt slå larm. Därför behövs ett större grepp om frågan, skriver två experter på frågan, Petter Tiger och Anders Hulegårdh.

   

  För att komma till artikeln klicka här >>

  Stäng